Enki Yönetim, Marka ve Pazarlama Danışmanlığı

24 Ocak 2019
1
0
0
Enki, işletmelere stratejik yönetim, pazarlama, marka konularında yönetim danışmanlığı hizmeti vererek, işletmelerin karlılığını arttırmayı amaçlamaktadır.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Yatırım teşvik sistemi iki aşamadan oluşmaktadır. Birinici aşama alımıdır. Yatırım Teşvik Belgesi alımı ile yatırımcı, yapacağı yeni veya ek en az 500.000 TL’lik sabit yatırım tutarı kapsamında bu belgeyi alabilir. Sabit yatırım tutarı arazi-arsa, bina-inşaat, makine ve teçhizat ile diğer yatırım (yardımcı makine ve teçhizatlar, ithalat ve gümrükleme giderleri, taşıma, sigorta ve montaj giderleri, etüt ve proje giderleri vb.) harcaması kalemlerinden oluşmaktadır.
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
Enki Yönetim Danışmanlığı olarak, müşterimizin temel operasyonlarının etkinlik ve verimliliğini artırmada ve kurumsal stratejilerini belirlemelerine destek oluyoruz. İşinizi ve karşınızdaki seçeneklerin ticari etkilerini daha geniş perspektifte anlamlandırıyoruz. Pazarlama bilgimizi teknik uzmanlığımız ile birleştirerek sizin için doğru sonuçlar üretiyoruz.

KURUMSAL EĞİTİM
Kurumsal Eğitimler İşletmelerin ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı elde etmesinin hatta varlığını sürdürebilmesinin yolu stratejik yönetim araçlarını etkili kullanan nitelikli liderlik kadroları ile gerçekleşebilir. Kurumsal eğitimler ile işletmeler hem liderlik kadrolarının hem de çalışan kadrolarının planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve motivasyon kapasitelerini artırır.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ
Yatırım Teşvik Sistemi, sermaye birikimini yatırıma yönlendirmek, üretimde yüksek katma değer yaratmak, teknoloji kullanımını ve yenilenmesini özendirmek, bölgeler arası ekonomik dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve dünya ölçeğinde rekabet gücü sağlamak için yatırımların ve yatırımcıların devlet tarafından teşvik edilmesi için verilen bir teşviktir.
KURUMSAL EĞİTİMLER
İşletmelerin ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı elde etmesinin hatta varlığını sürdürebilmesinin yolu stratejik yönetim araçlarını etkili kullanan nitelikli liderlik kadroları ile gerçekleşebilir. Kurumsal eğitimler ile işletmeler hem liderlik kadrolarının hem de çalışan kadrolarının planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve motivasyon kapasitelerini artırır. Böylece işletmeler kurumsal eğitimler sayesinde kurumsal kaynaklarını daha verimli kullanarak hedeflerine daha emin adımlar ile ilerler. Kurumsal eğitimler işletmelerin insan kaynaklarına yaptığı önemli bir yatırımdır. Bu yatırımın başarılı olması için metodolojik bir yaklaşım gereklidir. Enki olarak kurumsal eğitim hizmeti almak isteyen işletme ile eğitim ihtiyaç analizi yapılır, işletmeye özgü eğitim programı oluşturulur, program uygulanır ve eğitim değerlendirmeleri kurumsal gelişim işletmeye rapor edilir.
STRATEJİK YÖNETİM EĞİTİMLERİ
STRATEJİK PAZARLAMA YÖNETİMİ
Eğitimin İçeriği: Pazarlama yönetimini anlama, pazarlama fırsatları analizi, pazarlama ortamını tarama, pazar stratejilerinin geliştirilmesi ile pazarlama programları yönetme ve sunma kavramlarını içermektedir.
Eğitimin Amacı: Strateji ve stratejik yönetim, operasyonel pazarlama, stratejik pazarlama yönetimi süreci, ürün yaşam eğrisi ve uygulanması gereken stratejiler, Ansoff matrisi ve analizi, pazarlama araştırması ve konularına göre araştırma faaliyetleri, Pareto yasası odaklı kilit müşteri yönetimi konularında bilgi aktarılır.
Eğitime Kimler Katılmalı: Üst düzey, orta düzey yöneticiler ve yönetici adayları katılabilir.
MARKA YÖNETİMİ
Eğitimin İçeriği: Marka özü, marka kimliği, markaların fonksiyonları, markalaşma stratejileri, marka konumlandırması, tüketicilerin markalarla ilişkileri, marka iletişimi kavramlarını içermektedir.
Eğitimin Amacı: Marka, marka yönetimi ve stratejik marka yönetimi ile bağlantılı konuların masaya yatırıldığı bu eğitimin önemli bir amacı da pazarlama uzman ve yöneticilerine, marka kavramının öneminin anlatılması ve marka stratejilerinde karlılığı artıracak kavram ve tekniklerle tanıştırmaktır.
Eğitime Kimler Katılmalı: Üst düzey, orta düzey yöneticiler ve yönetici adayları katılabilir.
İNOVATİF MARKALAR
Eğitimin İçeriği: Günümüzü tanımlamak: bolluk paradoksu, aşırı iletişim dönemi; Farkı Yaratmak: siyah kuğu fenomeni, mavi okyanus stratejisi ve inovasyonu gerçekleştirenler kavramlarını içermektedir.
Eğitimin Amacı: Ürünlerin ve hizmetlerin giderek birbirine benzediği, hızla metalaştığı ve bir iletişim bombardımanı ile benzerleri arasında tüketiciye sunulmaya çalışıldığı günümüz pazarlarında önemli olan inovasyon yaratmaktır. İşletmelerin inovasyon yetkinliği ile nasıl rekabet avantajı elde edecekleri aktarılmaktadır.
Eğitime Kimler Katılmalı: Üst düzey, orta düzey yöneticiler ve yönetici adayları katılabilir.
LİDERLİK EĞİTİMLERİ
LİDERLİĞE GİRİŞ
Eğitimin İçeriği: Bu programda liderliğin temeline girerek lider/yönetici farkları, yöneticiden lidere giderken nelere dikkat edilmesi ve bu süreci nasıl yönetilmesi gerektiği paylaşılmaktadır.
Eğitimin Amacı: Mevcut eğitim ile kişinin liderliğe giden seyahatinde kendisine yol gösterici olmak amaçlanmaktadır. Böylece hem bireysel hem de ekip olarak performansın artması amaçlanmakta ve daha problemle daha kısa sürede hedefe koşmalarına destek olmak istenmektedir.
Eğitime Kimler Katılmalı: Üst düzey, orta düzey yöneticiler ve yönetici adayları katılabilir.
LİDERLİK TÜRLERİ
Eğitimin İçeriği: Program ile liderin yetkinlerini edinen kişilerin karakter yapısına paralel olarak hangi tür lider olduğunun belirlenmesi ve liderlik türlerinin özelliklerin aktarılması amaçlanmaktadır.
Eğitimin Amacı: Bu eğitim ile organizasyon içerisinde veya iş dünyasında karşılaşılabilecek liderleri analiz ederek, hangi lider türü ile nasıl iletişime geçilmesinin kişisel tespiti amaçlanmaktadır. Böylece hem liderin hem de organizasyonun çatışmalardan kaçınarak daha üstün performans göstermeleri amaçlanmaktadır.
Eğitime Kimler Katılmalı: Üst düzey, orta düzey yöneticiler ve yönetici adayları katılabilir.
TAKIM YÖNETİMİ
Eğitimin İçeriği: Program ile birlikte Takım Nedir? sorusun cevabı ile başlayan eğitimde takım olmanın detayları, başarılı takımların yetkinlikleri, takım içi iletişimin detayları paylaşılmaktadır.
Eğitimin Amacı: Takım çalışması, çalışanların yeteneklerinin geliştirilerek, kendi faaliyetlerine ilişkin kararları kendilerinin almalarını ve kendi amaçlarını kendilerinin belirlemesini esas alır. Takım temelli bir örgütte yönetim kademelerinin azaltılması, bilginin tüm çalışanlar tarafından paylaşılması, performansın yönetimin yanısıra çalışanlar tarafından da değerlendirilmesi, yöneticilerin kontrolden çok bir tür antrenörlük görevi üstlenmeleri amaçlanmaktadır.
Eğitime Kimler Katılmalı: Üst düzey, orta düzey yöneticiler ve yönetici adayları katılabilir.
ÇATIŞMA YÖNETİMİ
Eğitimin İçeriği: Çatışma ve organizasyon ilişkilerinin değerlendirilmesi, çatışmanın pozitif/negatif etkileri, çatışma çözümündeki roller, çözüm yaklaşımlarını içermektedir.
Eğitimin Amacı: Çatışma yönetimi eğitimi programında, yöneticilere, çatışmaların ortaya çıkış unsurlarına göre nasıl ele alınacağı konusunda bir bakış açısı kazandırılması ve departmanlar arası çatışmaların çözümlenebilmesi için psikolojik ve tekniksel desteği nasıl sağlayacaklarını anlatılarak, çatışma yönetimi konusunda becerilerinin geliştirmeleri ve mevcudu nasıl geliştireceklerini gösteren yol gösterici bir eğitim amaçlanmaktadır
Eğitime Kimler Katılmalı: Üst düzey, orta düzey yöneticiler ve yönetici adayları katılabilir.
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM EĞİTİMLERİ
AKTİF DİNLEME
Eğitimin İçeriği: Dinleme sürecinde kavrayarak dinlemenin öneminin öne çıktığı programda dinleme ve dinleyici üzerinde yoğunlaşma, önyargılardan uzaklaşma ve odaklanma gibi kavramlar üzerinde durulmaktadır.
Eğitimin Amacı: İletişim esnasında, ‘dinlemek eylemi’nin ‘konuşmak eylemi’nden daha değerli olduğunu vurgulamayı ve bu becerinin nasıl geliştirileceğini ortaya koymağı amaçlamaktadır.
Eğitime Kimler Katılmalı: Bütün çalışanlar katılabilir.
ETKİLİ İLETİŞİM
Eğitimin İçeriği: Etkili iletişimin temel kavramlarının paylaşıldığı programda, beden dili, soru sorma teknikleri, empati kavramları irdelenecektir.
Eğitimin Amacı: Kişilerin iletişim becerilerini ve karşısındakilerin beden dillerini anlayarak, iletişimde bir adım öne geçmelerini sağlayabilmek, çevresindeki insanlarla doğru ve etkili iletişim kurabilmek, doğru iletişim teknikleri ile iş hayatının ve günlük hayatın stresinden kurtulabilmeyi başarmak, kendi potansiyellerini keşfederek özgüvenlerinin artması amaçlanmaktadır.
Eğitime Kimler Katılmalı: Bütün çalışanlar katılabilir.
YAZILI İLETİŞİM
Eğitimin İçeriği: Eğitim, iletişim öğeleri, internet kullanımının iş yazılarına etkisi, iş yazılarının içerikleri, iyi yazmanın temel ilkeleri, yazıda soyut araçlar, iş yazılarının bölümlerini içermektedir.
Eğitimin Amacı: İş yaşamında ise yazılı iletişimde bulunması gereken katılımcılara bu konuda gereken temel bilgileri aktarmak ve yazma konusundaki becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmaktır.
Eğitime Kimler Katılmalı: Bütün çalışanlar katılabilir.
BEDEN DİLİ
Eğitimin İçeriği: Eğitim, ses, duruş, jest ve mimik kullanımı, el, kol, baş kullanımı konularını detayları ile içermektedir.
Eğitimin Amacı: Bireysel yada kurumsal anlamda bireylerin iletişim etkinliğini, kişisel karizmasını, imajını ve performanslarını artırarak daha faydalı sonuçlar almalarına bir sağlıklı bir alt yapı kazandırmaktadır.
Eğitime Kimler Katılmalı: Bütün çalışanlar katılabilir.